Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

8214 a440 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viadjahnee djahnee
9842 fd88 390
Reposted fromboanoite boanoite vianiskowo niskowo

September 28 2017

8991 262e
Elicia Edijanto
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viajoannna joannna

September 24 2017

1212 adc4 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadivi divi
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viablaxkseoul blaxkseoul

September 21 2017

8402 0fd1 390

September 18 2017

1354 8755 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viakedavra kedavra
5472 8945 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
8252 3aee 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viakentoquer kentoquer
9731 f77a 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viarandoom randoom
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaanetaxx aanetaxx

September 08 2017

1817 93b0 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viasilence89 silence89
1867 e76a 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasilence89 silence89
0242 8f1d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamauak mauak

August 08 2017

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa viaoxygenium oxygenium

July 30 2017

1033 c007 390
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaKawaiiNamida KawaiiNamida

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viaundonee undonee

July 25 2017

8466 b85b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl