Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

4220 d529 390

September 05 2019

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatobecontinued tobecontinued

July 06 2019

4084 4f0c 390
Reposted fromkarsina karsina viabaghera baghera

June 21 2019

June 15 2019

Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
4914 d8c3
1662 22f6 390
Reposted fromtost tost viahavingdreams havingdreams

June 07 2019

8093 dd06 390

March 02 2019

7173 bbe2 390
Reposted fromsoftboi softboi viawiksz wiksz

November 02 2018

5744 18f5 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaazathiana azathiana

October 05 2018

5837 7e85 390

September 21 2018

August 20 2018

3411 5674 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiteandra kiteandra
2177 12e6 390
Reposted frombrumous brumous viavotrechloe votrechloe
 

August 19 2018

August 07 2018

Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolls503 olls503
3445 651f 390
Reposted fromipo ipo viaRastaPrincess RastaPrincess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl